Ykm Etik İlkeler

YKM REKABET VE UYUM POLİTİKASI
YKM RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI
YKM KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
YKM İNSAN HAKLARI POLİTİKASI
 

YKM Etik İlkeler

 

1. Temel Değerlerimiz

Doğruluk, dürüstlük, sorumluluk, güven ve saygı; karar ve eylemlerimizde bize rehberlik eden temel değerlerimizdir. Tüm YKM çalışanları ve yönetimi olarak, bu değerler çerçevesinde kültür bütünlüğünü sağlayacak tavır ve davranışlar sergileriz.

2. Etik İlkelerimiz – Neden ve Kimin İçin?

YKM Etik İlkeleri; YKM yöneticileri, çalışanları ve İş Ortaklarımız’a (tedarikçi, acente, bayi, yüklenici, danışman, şirket nam ve hesabına hareket eden her türlü temsilci vb.) yol gösterici olması amacıyla oluşturulmuştur. Tüm YKM çalışanlarının, faaliyet gösterdiğimiz veya bir iş ilişkisinde bulunduğumuz ülkelerin yasal düzenlemelerine olduğu kadar, YKM Etik ilkelerine uymaları gerekir. YKM aynı zamanda, kendi İş Ortaklarının, YKM Etik İlkeleri’ne ve bağlı politikalara, ilgili olduğu ölçüde uymaları için gerekli önlemleri alır. YKM Etik İlkeleri’ne uyum, bütün YKM çalışanlarının görevi olmakla birlikte, YKM üst yönetimi bu konunun lideridir. Etik İlkelerimiz Uyum Programının aşağıda belirtilen üç operasyonel temeline dayanır:

 • Önleme – Operasyonlarımızın olduğu tüm ülkelerde her seviyede dürüst çalışma kültürünü yerleştirmeyi ve yaymayı amaçlarız.
 • Tespit Etme – Çalışanlarımızı, uygunsuzlukları bildirmeleri ve değerlerimizin sesi olmaları için yüreklendiririz.
 • Tepki Verme – İhlalleri bildirir, usulüne uygun ve adil bir yaklaşımla soruşturur, gerek olması hâlinde ilgili yaptırımları uygular, kendi sistemimizi sürekli geliştirmek ve iyileştirmek için çalışırız. 

 

YKM Etik İlkeleri veya politikalarında, açıkça yer almayan durumlarda, Etik İlkeler’imizin ruhuna uygun, temel etik değerlerle uyumlu hareket ederiz.

Herhangi bir konuda şüpheye düşüldüğünde, YKM Hukuk Müşavirliği’ne danışırız.

3. İlke ve Politikalarımız

3.1 İnsan Haklarına Saygı

YKM olarak sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak, katma değer yaratan, en başarılı ve yetkin

profesyonellerden oluşan ve herkesin parçası olmaktan gurur duyduğu ideal kurum olmayı

hedefleriz. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi’ni benimser, Etik İlkeleri’miz ve ilgili politikalarımızın bu ilkelerle uyumlu olmasını hedefleriz. Tüm çalışanlarımıza eşit davranma ve adil olma konusunda gerekli özeni büyük bir titizlikle gösterir, aynı tutumu tüm paydaşlarımızdan da bekleriz.

 • İşe alımlarda cinsiyet, dil, din, ırk, renk, yaş, milliyet ve düşünce farklılığı ve malvarlığı farkı gözetmeksizin, tek ölçü olarak işe uygunluk vasıflarını ararız.
 • Adil ve rekabetçi ücret politikaları, etkin ve objektif performans değerlendirme sistemi ile başarıyı ödüllendiririz.
 • Atama, terfi, rotasyon ve ödüllendirmelerde fırsat eşitliği sağlayarak çalışanlarımızın şirkete olan bağlılığını artırmayı hedefleriz.
 • İşbirliği ve dayanışmanın en önemli unsur olduğu, şeffaf ve karşılıklı saygıyı teşvik eden bir çalışma ortamı yaratırız.
 • Ayrımcılığın hiçbir türüne tolerans göstermeyiz.
 • Çalışanlarımıza temiz, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlarız.
 • Şiddet ve tacizin hiçbir türüne müsaade etmeyiz.
 • Çocuk işçiliğine, köleliğe, insan ticaretine ve zorla çalıştırmaya karşı tolerans göstermeyiz.
 • Şirket kaynaklarını sorumlu bir şekilde kullanırız.

3.2 Her Koşulda Hukuka Uyum

İş yaptığımız her ülkede, hukuka uygun hareket eder, mevzuatın belirsiz olduğu durumlarda Etik İlkeleri’mize uygun olarak ve gerekli hallerde yetkili mercilere danışarak hareket ederiz. YKM olarak fikri ve sınai mülkiyet haklarını sürdürülebilir rekabet avantajı ve en iyi iş sonuçlarını elde edebilmek için önemli bir araç olarak görürüz. Bu kapsamda, fark yaratan yenilikleri ve güçlü markalarımızı iş yapılan pazarlarda korumak, sahip olduğumuz portföyden değer yaratmak, bu kapsamdaki iş birliklerine açık olmak ve üçüncü kişilerin fikri ve sınai mülkiyet haklarına saygılı olmak bu alandaki temel prensiplerimizdir. Kişisel verilerin işlenmesinde yasal düzenlemelere uygun davranır, gerekli önlemleri alırız. Bu kapsamda, YKM olarak, tabi olduğumuz yerel ve uluslararası mevzuata ve kişisel verilerin işlenmesinde belirlenen ilkelere her koşulda uygun hareket ederiz. Tüm ticari faaliyetlerimizi ve kayıtlarımızı yürürlükteki mevzuata uygun olarak eksiksiz ve açık bir şekilde kaydeder, üçüncü taraflarla yapılan anlaşmaların mevzuata, Etik İlkeleri’mize ve politikalarımıza uygun, açık ve anlaşılır olduğundan emin oluruz. Çalışanlarımıza gerekli eğitimleri veririz, ancak hangi durumlarda yöneticilerinden veya Hukuk Müşavirliği’nden destek alınması gerektiğini bilmelerini bekleriz. Yerel mevzuatın yanı sıra YKM’nin sözleşmesel yükümlülükleri kapsamında uluslararası düzenlemelere uymaları gerekebileceğini biliriz. Bunlara uyumsuz hareketlerimizin idari para cezaları dâhil, pek çok yaptırımı olabileceği ve kişilerin de şahsen sorumlu tutulabileceğinin bilincinde hareket ederiz.

3.3 Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

YKM olarak, yaptığımız her işi ve verdiğimiz her kararı en yüksek etik standartlara uygun olarak gerçekleştiririz. YKM olarak yolsuzluk ve rüşvetle mücadele için gerekli önlemleri kararlılıkla alırız. Etik İlkelerimiz ve ilgili politikalarımız doğrultusunda, yerli veya yabancı hükümet yetkililerine ve diğer üçüncü taraflara, kamu görevlisi olup olmadıklarına bakılmaksızın, gayrimeşru bir fayda elde etmek için bir çıkar sağlanması kesinlikle yasaktır. Bu yasak, YKM’nin ticari faaliyetleriyle doğrudan veya dolaylı olarak alakalı, herhangi bir üçüncü tarafa, verecekleri kararları etkilemek amacıyla, değerli herhangi bir şey sağlamayı, teklif etmeyi, vaat etmeyi veya bu tip bir değeri söz konusu kişilerden kabul etmeyi de içermektedir. Tüm çalışanlarımız, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusundaki yerel ve ilgili uluslararası mevzuata ve ilgili YKM politikalarına uymakla yükümlü olup tüm İş Ortaklarımızdan da ilgili düzenlemelere uygun hareket etmelerini bekleriz.

Hediye ve Ağırlama

YKM içerisinde hediye ve ağırlama uygulamalarımız aşağıdaki kurallara uygun olmak zorundadır:

 • Mevzuata uyumlu olmalı.
 • Nezaket kuralları çerçevesinde olmalı.
 • Makul tutarlarda ve nadir bir uygulama olmalı.
 • Nakit ve benzeri nitelikte (örneğin kupon) olmamalı.
 • Defter ve kayıtlarımızda açık ve şeffaf olarak kayıt altına alınmalı.
 • Kabul edilen ticari uygulamalara uygun olarak yapılmalı. Herhangi bir iş ilişkimizdeki karar sürecini etkilemeyecek nitelikte olmalı.
 • Kamuoyunca bilinmesi durumunda YKM’nin ve Topluluğun itibarına zarar vermeyecek nitelikte olmalıdır.

3.4 Çıkar Çatışmalarının Engellenmesi

YKM çalışanları olarak rol ve sorumluluklarımıza göre vereceğimiz kararlarda, tarafsız olmamızı engelleyebilecek, kendimize veya yakınlarımıza menfaat sağlayabilecek veya bu izlenimi uyandırabilecek, kişisel çıkarlarımız ve iş ile ilgili bireysel çıkarlarımız ile YKM’nin veya YKM’nin İş Ortağı’nın çıkarlarının ve YKM’ye karşı olan sorumluluklarımızın çatışabileceği veya çatışma izlenimi verebileceği herhangi bir durum içerisinde olmamaya özen gösteririz. Çıkar çatışması olarak değerlendirilebilecek bir durumun içinde olmamız hâlinde, konuyu vakit kaybetmeden yöneticilerimiz, ve/veya YKM Hukuk Müşavirliği ile paylaşarak bu durumun bize ve şirketimize verebileceği zararlardan kaçınırız. Çıkar çatışması durumlarının önüne geçebilmek için:

 • Unvanlarımızı veya yetkilerimizi kötüye kullanarak kendimiz veya yakınlarımız için menfaat elde etmekten kaçınırız.
 • İş dışındaki kişisel yatırımlarımızın YKM’deki mevcut görevlerimizi yerine getirmek için gerekli zaman ve dikkati ayırmamıza engel hâline gelmemesi ve çıkar çatışması yaratmaması için gereken özeni gösteririz.

İş Ortaklarımızın, YKM ile ilgili ticari faaliyetlerinde, birincil karar alma pozisyonundaki kişiler ile akrabalık veya başka bir yakınlığımızın olması durumunda, yöneticimiz ile Hukuk Müşavirliği’ni konuyla ilgili olarak bilgilendiririz.

3.5 Ekonomik Yaptırımlar ve İhracat Kontrollerine Uyum

Meşru olmayan yollardan elde edilen gelirlerin, meşru yollarla kazanılmış gibi gösterilmesi amacıyla finansal sisteme entegre edilmesi işlemi, suç gelirinin aklanması olarak adlandırılmaktadır. YKM olarak yerel ve uluslararası mevzuata uyumlu olarak, suç gelirlerinin aklanması şeklinde görülebilecek her türlü ticari işlemden kaçınır, bu nedenle üçüncü taraflarla bir iş ilişkisine girmeden önce ilgili tarafı tanımak için gerekli durum değerlendirmesini yaparız. YKM olarak hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığımız veya hakkında olumsuz istihbarat bulunan, bu ve benzeri nedenlerle risk teşkil eden veya şüphe oluşturan üçüncü taraflar ile iş ilişkisine girmeyiz.

3.6 Gizlilik ve Bilgilerin Korunması

Edindiğimiz bilgileri sadece görev tanımımız gereği yapmakla yükümlü olduğumuz işlerimiz için kullanırız. Ticari sır ve diğer gizli bilgilerin paylaşımında ilgili mevzuata ve sözleşmesel yükümlülüklerimize uygun davranırız. Edindiğimiz gizli bilgileri YKM’den ayrılsak bile korur ve üçüncü kişiler ile paylaşmayız.

3.7 Bağış, Sponsorluk

Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda toplumsal kalkınmaya destek olmak için bağış yapar ve ilkelerimize uygun etkinliklere sponsor oluruz. Bağış ve sponsorluk süreçlerini şeffaf bir şekilde yürütür, bu faaliyetlerin YKM’nin değerleri veya ticari çıkarları ile çelişmemesine özen gösteririz. İnsan ve hayvan haklarının ihlali, tütün, alkol ve uyuşturucuyu teşvik edici, doğaya zarar verebilecek hiçbir etkinlik için bağışta bulunmaz veya sponsor olmayız. Cinsiyet, dil, din, ırk, renk, yaş, cinsiyet, milliyet ve düşünce farklılığı temelinde ayrımcılık yapan kuruluşlara bağış yapmaz veya faaliyetlerine sponsor olmayız.

Siyasi Faaliyet

Siyasi partilere, politikacılara veya siyasi adaylara bağış yapmayız. Buna karşın, çalışanlarımızın yasal siyasi faaliyetlere gönüllü katılımlarına saygı gösterir, sınırlama yapmayız. Siyasi faaliyetler veya bu amaçla yapılacak kişisel bağışlar için YKM kaynakları (araç, bilgisayar, e-posta vb.) kullanılamaz. YKM çalışma alanları dâhilinde siyasi amaçlarla gösteri, propaganda ve benzeri faaliyetlere izin verilmez.

3.8 Rekabet Hukukuna Uyum

YKM olarak faaliyette bulunduğumuz tüm ülkelerde, itibarımıza yakışır bir şekilde yasal düzenlemeler ve şirket politikalarımız çerçevesinde hareket ederiz. Rekabet hukuku kurallarına aykırılık teşkil edecek hiçbir uygulama içerisinde yer almayız. Rekabet hukuku kapsamındaki temel ilkelerimiz şunlardır:

 • Rekabet hukuku ile ilgili düzenlemelere uyumlu olmak
 • Mevzuatın izin verdiği sınırlar dışında, rakiplerle ya da diğer kişi ya da kuruluşlarla, doğrudan ya da dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacı taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan anlaşma ve davranışlarda bulunmamak
 • Rakiplere dair bilgileri sadece mevzuat ve içtihadın öngördüğü yöntemlerle elde etmek ve ilgili tüm dokümanlarda kaynak belirtmek suretiyle kullanmak
 • Faaliyette bulunduğumuz pazarlarda hâkim durumda olmamız halinde kötüye kullanma olarak değerlendirilebilecek davranışlardan kaçınmak
 • YKM içinde rekabet hukukuna aykırılık oluşturabilecek konuları aynı özen ve titizlikle ele almak

3.9 Sağlıklı ve Güvenli bir İş Ortamı Yaratmak

YKM olarak en büyük hedeflerimizden biri çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı

oluşturmak, acentelerimiz, bayilerimiz gibi İş Ortakları’mızın da böyle bir iş ortamı oluşturmasını sağlamaktır. Bu amaçla her türlü önlemi alır, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında eğitimler sağlayarak bu alandaki farkındalığı artırmaya çalışırız. Faaliyetlerimizi; çalışanlarımızı, yüklenicileri, bayilerimizi ve toplumu riske atmadan sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleştiririz. Bunu hayata geçirmek için emniyetli tasarıma sahip tesisler kullanırız, işinde yetkin insanlar ile çalışırız ve süreçlerimizde güvenliği ön plana alırız.YKM’de insan hayatı önceliklidir ve hiçbir iş güvenlik ve sağlık önlemleri alınmadan yapılacak derecede önemli olamaz. Çalışanlarımız, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal düzenlemelere ve YKM politikaları’na uygun davranır ve güvenli olmayan çalışma koşullarını derhal iletişim kanallarımıza bildirir. Tüm YKM çalışanları, herhangi bir kazayı, yaralanmayı ya da sağlıksız durumu derhal bildirir.

3.10 Sosyal Medya Hesaplarının Kullanımı

YKM olarak özellikle son yıllarda dünyada ve ülkemizde güçlü büyüme trendine sahip sosyal

medyada da, YKM ilkelerimize ve marka değerlerimize uygun şekilde yer almaya devam ediyoruz. Kişisel sosyal medya hesaplarının herkesin özel alanları olduğunu biliyor ve paylaşım tercihlerine saygı duyuyoruz.

Sosyal medyada paylaşım yaparken kurumsal konularda anlaşmazlık ve belirsizliklere yol açacak içerikler ile şirketlerin gizlilik kurallarını ihlal edecek bilgi ve fotoğraf paylaşımında bulunmaktan kaçınırız

3.11 Paydaşlarımızla İlişkilerde Dürüst ve Adil Davranılması

Paydaşlar, YKM faaliyetlerinden etkilenen ve faaliyetleri YKM’yi etkileyen tüm tarafları ifade etmekte olup paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde temel ilkelerimiz aşağıda belirtilmiştir:

 • Tedarikçi ve acente seçimlerimizde objektif kriterlerle karar veririz ve insan haklarına önem veren, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ilkelerini dikkate alan, yasal yükümlülüklerini yerine getiren taraflarla iş ilişkisi içerisinde olmaya özen gösteririz.
 • Paydaşlarımızla olan iletişim kanallarımızı açık tutar, onların şikâyet ve önerilerini her zaman dikkate alırız.
 • Paydaşlarımıza yaptığımız ziyaret ve denetimlerde gizlilik kurallarına her zaman riayet ederiz.
 • Tüm paydaşlarımızın ilgili kanun ve yönetmeliklere her zaman uymalarını bekleriz.
 • Kamuoyuna kişisel görüş bildirmekten kaçınır, kamuoyuna bilgi verilmesi gerektiğinde, sadece yetkili çalışanlar tarafından YKM adına açıklama yaparız.
 • Kamuoyuna ve medyaya her zaman dürüst ve güvenilir bilgi veririz. Basın açıklamalarında YKM’nin etik değerleri ile çelişen ifadelerde bulunmayız.
 • Pay sahiplerinin yasalarla belirlenmiş hak ve çıkarlarını koruruz.
 • Onların sağladığı kaynakların karşılığı olarak değer yaratılması için azami gayreti gösterir, oluşan kârı yasalara ve mevzuata uygun şekilde pay sahiplerine dağıtır ya da yatırıma yönlendiririz.
 • YKM‘nin kuruluşundan itibaren süregelen güven ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde yönetilmesini sağlar, sürdürülebilir büyüme ve kârlılığı hedef alarak, şirketlerimizin kaynaklarını, varlıklarını ve çalışma zamanını verimlilik bilinciyle yönetiriz.